Bezbednost hrane je trenutno jedan od najznačajnijih izazova za potrošače, proizvođače i distributere u prehrambenoj industriji.

Na osnovu definicije Codex-a alimentarius-a, bezbednost hrane je garancija da hrana neće škoditi potrošaču, kada se priprema i/ili konzumira u skladu sa namenjenom upotrebom.

Postavlja se glavno pitanje da li je hrana sada manje bezbedna nego pre, a sve u pogledu da je 20. vek u poljoprivredi obeležen povećanom proizvodnjom hrane, nesumnjivo je da će 21. vek kako je započeo biti vek povećanja bezbednosti hrane.

S tim u vezi je Republika Srbija donela Zakon o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019), kojim se uređuju opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Cilj ovog zakona je da obezbedi visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i zaštitu interesa potrošača, uključujući načelo poštenja i savesnosti u prometu hranom, uzimajući u obzir kada je to moguće zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja bilja i zaštite životne sredine.

Značenje pojedinih termina:

jeste proces koji se sastoji od tri međusobno povezane komponente: procena rizika, upravljanje rizikom i obaveštavanje o riziku.

jeste sprovođenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na praćenje ili merenje, kako bi se dobio uvid u pravilnu primenu propisa o hrani i hrani za životinje, kao i propisa iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja.

jeste sprovođenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na praćenje ili merenje, kako bi se dobio uvid u pravilnu primenu propisa o hrani i hrani za životinje, kao i propisa iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja.

jeste hrana ili sastojci hrane koji se do sada nisu koristili u ishrani ljudi, osim genetički modifikovane hrane, prehrambenih aditiva, prehrambenih aroma, pomoćnih sredstava u proizvodnji i prehrambenih enzimskih preparata, koji su odobreni za upotrebu u hrani i hrani za životinje.

jeste međusobna razmena podataka i mišljenja kroz proces analize rizika koja se odnosi na opasnosti i rizike, faktore rizika i uočavanje rizika, između procenjivača rizika, nadležnih za upravljanje rizikom, potrošača, subjekata u poslovanju hranom ili hranom za životinje, naučnih i visokoškolskih ustanova, kao i drugih zainteresovanih strana, uključujući i objašnjenje rezultata procene rizika i osnovu za donošenje odluka o upravljanju rizikom.

jeste biološki, hemijski ili fizički činilac u hrani ili hrani za životinje ili stanje hrane ili hrane za životinje, koji mogu potencijalno da izazovu štetno dejstvo na zdravlje.

jeste svaka delatnost, javna ili privatna, koja se obavlja radi sticanja dobiti ili ne, u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane.

jeste svaka delatnost, javna ili privatna, koja se obavlja radi sticanja dobiti ili ne, u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane za životinje.

jeste proizvodnja, uzgoj i gajenje primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu, berbu ili ubiranje plodova, muža, uzgoj životinja pre klanja, kao i lov, ribolov i sakupljanje samoniklih plodova.

jeste naučno zasnovan proces koji se sastoji od četiri faze: utvrđivanje opasnosti, definisanje opasnosti, procena izloženosti i definisanje rizika.

jeste faktor verovatnoće štetnog uticaja na zdravlje i ozbiljnost tog uticaja, kao posledice postojanja opasnosti.

jeste mogućnost praćenja hrane, hrane za životinje, životinja koje služe za proizvodnju hrane, sirovina ili supstanci namenjenih ili za koje se očekuje da će biti ugrađene u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i prometa.

HACCP

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka

Organizacije u poslovanju hranom i hranom za životinje dužne su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane i hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane i hrane za životinje, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Organizacije u poslovanju hranom i hranom za životinje dužni su da koriste uputstvo za dobru proizvođačku i higijensku praksu i primenu HACCP. Organizacije u poslovanju hranom i hranom za životinje dužan je da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice odgovarajuće stručne spreme za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP.

Principi HACCP sistema (sastoji se od sedam principa):

 • Princip 1 – Sprovođenje analize opasnosti;
 • Princip 2 – Određivanje Kritičnih kontrolnih tačaka;
 • Princip 3 – Uspostavljanje kritičnih granica;
 • Princip 4 – Uspostavljanje sistema za praćenje kontrole kritičnih kontrolnih tačaka;
 • Princip 5 – Uspostavljanje korektivne aktivnosti koju treba preduzeti kada praćenje ukaže da je neka kritična kontrolna tačka izvan kontrole;
 • Princip 6 – Uspostavljanje postupaka za verifikaciju kako bi se potvrdilo da HACCP sistem efikasno radi;
 • Princip 7 – Uspostavljanje vođenje dokumentacije vezane za sve postupke kao i dosijea koji odgovaraju ovim principima i njihovoj primeni.

Neki od podzakonski akata Zakona o bezbednosti hrane:

  • Pravilnik o uslovima higijene hrane(„Sl. glasnik RS“, br. 73/2010);
  • Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2010 i 62/2018);
  • Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet(„Sl. list SFRJ“, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, 60/2019 – dr. pravilnik i 78/2019 – dr. pravilnik);
  • Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva(„Sl. glasnik RS“, br. 3/2017).

ISO 22000:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

ISO 22000 je prvi međunarodni standard o bezbednosti hrane (Food Safety Management System), i u zemljama Evropske Unije nasledio je HACCP kao sistemsku proceduru u sektoru prehrambene industrije.

To je prvi standard koji koriste svi privredni subjekti u poslovanju sa hranom, uključujući i dobavljače neprehrambenih proizvoda, kao što su dobavljači ambalaže i procesne opreme.

Značajan je i primenljiv u organizacijama različitih veličina i branši koje su vezane za hranu.

Implementacijom sistema menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000, u potpunosti se primenjuju sva načela Zakona o bezbednosti hrane.

Ovaj standard kombinuje priznate ključne elemente za bezbednost hrane, kao što su interaktivna komunikacija, upravljanje sistemima, kontrola procesa, HACCP načela i takozvane preduslovne programe.

Implementacijom zahteva standarda ISO 22000 organizacija poseduje sve alate kojima upravlja sistemom bezbednosti hrane, na način da organizacija ima primenjene sve mere za odbranu sistema koji poseduje a u odnosu na identifikovane i procenjene rizike. 

Suština ISO 22000 standarda ogleda se u:

  • Identifikovanju svih mogućih opasnosti;
  • Određivanju gornjih kritičnih granica u prihvatljivom dijapazonu opasnosti;
  • Proceni svih spoljnih opasnosti;
  • Izboru preventivnih mera, njihovog praćenja po utvrđenim metodama.

Standard integriše 4 osnovna elementa vezana za bezbednost hrane:

  • Preduslovne programe;
  • HACCP sistemsku proceduru;
  • Sistem menadžmenta;
  • Vezu sa zainteresovanim stranama, kao što su dobavljači, potrošači, kompetentni nadzor i dr.

Koristi od implementiranog sistema menadžmenta bezbednosti hrane:

  • Poboljšan kvalitet krajnjeg proizvoda;
  • Bezbednost finalnog proizvoda;
  • Smanjena opasnost od mogućeg trovanja hranom;
  • Definisana procedura u vanrednim situacijama;
  • Kontinuirana kontrola u procesima proizvodnja;
  • Bolja organizacija;
  • Manji troškovi i bolje profitno poslovanje;
  • Usklađenost sa zakonskim propisima iz te oblasti;
  • Povećano poverenje krajnjih potrošača;
  • Velika prednost na ino tržištu.

Uspešnoj sertifikaciji standarda ISO 22000 prethode provera i ocena ispunjenosti svih zahteva vezanih za ovaj standard, kao i ciljevi i poslovna politika preduzeća.

Međunarodno priznat sertifikat za ISO 22000 sistem pruža veliki ugled preduzeća.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.