Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) se uređuje sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Izvod iz zakona i neka prava i odgovornosti organizacija:

Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit u sledećim delatnostima:

  • trgovine na malo;
  • usluga smeštaja i ishrane;
  • informisanja i komunikacija;
  • finansijskim i osiguranja;
  • poslovanja nekretninama;
  • stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima;
  • obaveznog socijalnog osiguranja;
  • obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije;
  • kao i ostalim uslužnim delatnostima. 

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu (lice za bezbednost i zdravlje na radu).

Poslodavac odlučuje o načinu organizovanja poslova za bezbednost i zdravlje na radu u zavisnosti od:

  1. tehnološkog procesa;
  2. organizacije, prirode i obima procesa rada;
  3. broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada;
  4. broja radnih smena;
  5. procenjenih rizika;
  6. broja lokacijski odvojenih jedinica;
  7. vrste delatnosi.

Poslodavac u delatnostima:

  • građevinarstva;
  • poljoprivrede;
  • šumarstva i ribarstva;
  • rudarstva;
  • prerađivačke industrije;
  • snabdevanja električnom energijom, gasom, parim i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže);
  • snabdevanjem vodom;
  • upravljanjem otpadnim vodama;
  • kontrolisanja procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima;
  • kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite,

   dužan je da za poslove bezbednosti i zdravlja na radu odredi lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, a naročito:

  1. sprovodi postupak procene rizika;
  2. vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
  3. učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednosnih i zdravih uslova rada;
  4. organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
  5. organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
  6. predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
  7. svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
  8. prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
  9. priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  10. priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
  11. zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;
  12. sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  13. vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Obuke:

Poslodavac je obavezan da izradi Program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad i da u skladu sa tim programom vrši osposobljavanje zaposlenih, takođe, je obavezan da vrši proveru osposobljenosti svih zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i to:

  • Zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom minimalno na 12 meseci;
  • Zaposlenih na ostalim radnim mestima minimalno na 4 godine.

OHSAS BS 18001 / ISO 45001:2018

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Organizacija koja primeni zahteve standarda ISO 45001 sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, poboljšava produktivnost svojih procesa na način da upravlja svim aspektima bezbednosti i zdravlja na radu.

Sve organizacije koje implementiraju OH&SMS su obavezne da imaju lice za bezbednost i zdravlje na radu, akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, vođenje evidencije o povredama na radnom mestu, kao i obuku zaposlenih o zaštiti na radu i pružanju prve pomoći.

Zakoni Srbije zahtevaju sistemsko praćenje i otklanjanje svih rizika i opasnosti na radnom mestu. Odštete koje plaćaju poslodavci u slučaju povrede ili bolesti na radu su vrlo visoke.

Razlozi za implementaciju ovog standarda su brojni:

  • Usklađivanje radnih procesa sa zakonskim procesima;
  • Briga o opštem zdravlju zaposlenih;
  • Pravovremeno otklanjanje potencijalnih opasnosti;
  • Svođenje povreda na radu na minimum;
  • Prednost pred ino partnerima;
  • Zadovoljavanje svih segmenata zakonskih regulativa iz te oblasti;
  • Smanjenje mogućih tužbi;
  • Smanjenje premije osiguranja;
  • Smanjenje ukupnih troškova;
  • Povećava zadovoljstvo zaposlenih;
  • Povećana odgovornost zaposlenih;
  • Veći ugled preduzeća / organizacije.

Sertifikat za OHSAS 18001 ili novi standard ISO 45001 predstavlja međunarodno priznat dokaz o primenjenom sistemu zaštite i bezbednosti na radu. Štiti preduzeće od plaćanja kazni, povećava produktivnost.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.