Uspostavljanje energetske politike Republike Srbijeje određeno je Zakonom o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/2014 i 95/2018 – dr. zakon), gde je kao jedan od energetskih ciljeva prepoznato i obezbeđivanje uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije. Energetska politika se bliže određuje i sprovodi Strategijom razvoja enegetike Republike Srbije, Programom njenog ostvarivanja i Energetskim bilansom zemlje. Iako se Strategija, u mnogim svojim segmentima, bavi problemima povezanim sa energetskom efikasnošću, u zakonu je posebno definisano da Strategija treba da se bavi i unapređenjem energetske efikasnosti, zajedno sa određivanjem „pravaca razvoja korišćenja obnovljivih izvora energije i novih izvora“. Mere za unapređenje energetske efikasnosti su propisane Programom ostvarivanja Strategije.

Oblast energetske efikasnosti je dodatno regulisana Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“, br. 25-2013), kojim se, između ostalog, uređuju uslovi i način efikasnog korišćenja energije i energenata u sektorima proizvodnje i potrošnje energije, kao i sistem energetskog menadžmenta. Ovaj zakon dodatno propisuje politiku efikasnog korišćenja energije, koja se bliže određuje i sprovodi istim dokumentima kao i energetska politika, s tim što joj se pridodaje i izrada Akcionog plana za energetsku efikasnost na nivou zemlje, kao i programa i planova koje donose jedinice lokalne samouprave i obaveznici sistema energetskog menadžmenta.

Zakon utvrđuje različite mogućnosti finansiranja efikasnog korišćenja energije, za šta se sredstva mogu obezbediti i iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti, kojim upravlja Ministarstvo rudarstva i energetike.

Međutim, pored ovih mogućnosti, zakon propisuje i mnoge obaveze različitim korisnicima energije iz javnog i privatnog sektora.Tako je definisano koja su privredna društva i organi državne uprave obveznici sistema energetskog menadžmenta. Ovde se pre svega radi o privrednim društvima koja koriste više energije od količine koju propisuje Vlada RS. Sam sistem energetskog menadžmenta treba da omogući organizovano upravljanje energijom, između ostalog i utvrđivanjem godišnjih planiranih ušteda energije za obveznike sistema, koje takođe donosi Vlada RS. Kako bi se ovo postiglo, obveznici sistema energetskog menadžmenta imenuju potreban broj energetskih menadžera, donose programe i planove energetske efikasnosti, sprovode određene mere u skladu sa ovim programima i izrađuju izveštaje o njihovoj realizaciji. Sve ovo ukazuje da su obaveze obveznika sistema veoma ozbiljne i da zahtevaju veliko angažovanje određenog broja zaposlenih u tim privrednim društvima, eventualno zapošljavanje novih lica, kao i njihovu dokvalifikaciju i licenciranje u propisanim slučajevima.

Zakon o efikasnom korišćenju energije uređuje i oblast koja se odnosi na direktni ili indirektni uticaj određenih vrsta proizvoda na potrošnju energije, propisujući kada se vrši njihovo označavanje i na koji način, kao i obaveze proizvođača, isporučioca i prodavca.

Praćenju energetske efikasnosti su podložni i određeni objekti u sklаdu sa ovim zakonom, a čiji su vlasnici dužni da izvrše energetske pregledeu propisanim rokovima. Pored ovog zakona, unapređenjem energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva se bavi i Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020), koji kao meru smanjenja potrošnje energije i energenata uvodi izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata. Ovi sertifikati prikazuju energetska svojstva zgrada i izdaju se kroz Centralni registar energetskih pasoša, koji vodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Na web stranicama resornih ministarstava nadležnih za poslove u oblasti energetike i građevinarstva, u odeljcima pod nazivom Dokumenta, nalaze se relavantna strateška dokumenta, zakoni, uredbe, pravilnici, akcioni plan za energetsku efikasnost, kao i određena međunarodna dokumenta i dokumenta sistema energetskog menadžmenta, mada, na žalost, ovaj značajan izvor dokumenta i propisa iz oblasti energetske efikasnosti nije uvek dostupan u ažuriranom stanju.

ISO 50001:2018

Sistem menadžmenta energijom

Pored gore-navedene zakonske regulative koja uređuje oblast energetske efikasnosti, postoji i standard sistema menadžmenta ISO 50001 (Sistemi meadžmenta energijom), koji je međunarodno razvijen i prihvađen standard za uspostavljanje efikasnog upravljanja energijom. Sertifikovanje po ovom standardu nije obavezno, ali može da bude od velike koristi za različite subjekte koji tokom obavljanja svojih delatnosti koriste ili proizvode energiju, jer može da podstakne odgovorno ponašanje prema energiji, poveća svest o značaju povećanja energetske efikasnosti i da, kroz ispunjenje zahteva ovog standarda, dovede do značajnih ušteda energije i povećanja energetske efikasnosti.

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu.

Zasnovan na širokoj primenljivosti u većini ekonomskih sektora, očekuje se da će standard uticati na više od 60% potreba za energijom širom sveta.

Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Primenom standarda ISO 50001 se postiže sledeće:

  • pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju;
  • daje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte;
  • stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima;
  • promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom;
  • pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija;
  • pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja;
  • omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte;
  • omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.