Ovde možete da preuzmete neke primere dokumentovanih informacija koje su u skladu sa zahtevima datim u ISO 9001:2015.

Dokumentovane informacije su povezane sa odgovarajućim tačkama zahteva datim u standardu ISO 9001:2015, s tim u vezi predstavljamo sledeće: 

4. Kontekst organizacije

U okviru tačke 4 – Kontekst organizacije definiše zahteve za razumevanje organizacije u cilju uspostavljanja QMS-a, a to predstavlja identifikovanje internih i eksternih pitanja, identifikovanje zainteresovanih strana i njihove zahteve, definiše se predmet i područje primene, kao i identifikovanje procesa organizacije i način njihove interakcije.

Dokumentovane informacije u skladu sa tačkama datim u poglavlju 4:

4.1 SWOT analiza

4.2 Zainteresovane strane

5. Liderstvo

U tački 5 – Liderstvo definisani su zahtevi u odnosu na liderstvo, na način da najviše rukovodstvo bude uključeno u implementaciji QMS-a. Najviše rukovodstvo treba da demonstrira posvećenost QMS-u obezbeđivanjem fokusa kupaca, definisanjem i komuniciranjem politike kvaliteta i dodeljivanjem uloga i odgovornosti u celoj organizaciji.

Dokumentovane informacije u skladu sa tačkama datim u poglavlju 5:

5.2 Politika kvaliteta

6. Planiranje

U tački 6 – Planiranje zahteva se da je potrebno da se procene rizici i prilike za QMS u organizaciji, ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja, koji moraju biti identifikovani i definisani planovi za postizanje ovih ciljeva, takođe i planiranje izmena QMS-a.

Dokumentovane informacije u skladu sa tačkama datim u poglavlju 6:

6.1 Metodologija za procenu rizika

6.1 Registar rizika

6.2 Plan ciljeva kvaliteta  

6.2 Izvestaj o realizaciji ciljeva

7. Podrška

U tački 7 – Podrška zahteva se upravljanje resursima neophodnim za QMS i definiše potrebu za kontrolom svih resursa (ljudski resursi, infrastruktura, radna sredina, resursi za praćenje i merenje i znanje organizacije). Takođe se uključuju zahtevi u odnosu na kompetentnost, svest, komuniciranje i upravljanje dokumentovanim informacijama.

8. Realizacija operativnih aktivnosti

U tački 8 – Realizacija operativnih aktivnosti dati su zahtevi koji se odnose na aktivnosti planiranja i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti. Tu su dati zahtevi za proizvode i usluge (komuniciranje sa korisnikom, utvrđivanje zahteva za proizvode i usluge, preispitivanje zahteva za proizvode i usluge i izmene zahteva za proizvode i usluge), projektovanje i razvoj proizvoda i usluga, upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama, proizvodnja i pružanje usluga, puštanje proizvoda i usluga i upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima.

9. Vrednovanje performansi

U tački 9 – Vrednovanje performansi uključuje zahteve koji su potrebni da bi organizacija mogla da prati da li QMS dobro funkcioniše, pod tim se podrazumeva praćenje, merenje, analiza i vrednovanje parametara procesa, proceni zadovoljstvo korisnika, interne provere i preispitivanje od strane rukovodstva.

10. Poboljšavanje

U tački 10 – Poboljšavanje su definisani zahtevi koji su potrebni da se QMS organizacije poboljšava tokom vremena. Pod ovim se najviše uključuje poreba za procenom neusaglašenosti procesa i preduzimanje korektivnih mera za procese.

Ovo su samo neki od načina/primera kako se mogu dokumentovati određeni zahtevi standarda ISO 9001. Za detaljnije informacije i primere o načinu ispunjavanja zahteva standarda naš tim Vam stoji na raspolaganju, s tim u vezi slobodno nam pišite o problemima na koje nailazite prilikom implementacije ISO standarda, sprovođenja internih ili eksternih provera ili bilo kojih situacija koje nailazite u praksi.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.