Imovina je pojam koji koristimo svakog dana, a da možda nismo ni svesni šta ta reč znači, tj. šta sve podrazumeva reč „imovina“.

U stručnoj literaturi mogu se naći različite definicije pojma „imovina“. Najopštija definicija bi glasila „ukupnost onoga što neko poseduje“. Pored ove opšte definicije, mogu se navesti i one malo opširnije kao:

  • Imovina se definiše kao skup imovinskih prava i obaveza fizičkog ili pravnog lica, a podrazumeva aktivu (stvarna, obligaciona, intelektualna i nasledna prava) i pasivu (dugove i obaveze);
  • Imovinu predstavljaju sva dobra jednog lica računajući urođena i buduća dobra kao i dugove tog lica, ne može se odvojiti od fizičkog ili pravnog lica i kao takva je neotuđiva;
  • Imovina se sastoji samo od subjektivnih građanskih prava dok su obaveze teret imovini.

Pored reči „imovina“ u običnom životu mogu se sresti i izrazi kao što su imanje ili imetak. Ljudima je ponekad teško objasniti da imovinu poseduju čak i ona lica koja nemaju nikakvu aktivnu imovinu(čak šta više imaju samo dugove).Da bi se objasnile ekonomske prilike pojedinca koje obuhvataju i dugove koristi se jedan širi pojam od imovine,a to je imovno stanje.

Zakonski propisi:

  • Zakon o računovodstvu;
  • Zakon o porezima na imovinu;
  • Zakon o privrednim društvima.

Standardi:

  • ISO 55001:2014 Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Zahtevi;
  • BSI PAS 55 Specifikacija za optimizovano upravljanje fizičkom imovinom.

ISO 55001:2014

Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta

Ovaj standard specificira zahteve za sistem menadžmenta imovinom u okviru konteksta organizacije. Može da se primeni na sve vrste imovine u organizacijama svih vrsta i veličina. Posebno je namenjen za upravljanje fizičkom imovinom, ali se takođe može primeniti na druge vrste imovine.

Standard ISO 55001 precizira finansijske i tehničke zahteve za upravljanje specifičnim vrstama imovine.

Standard ISO 55001 predstavlja jasnu međunarodno priznatu definiciju dobrog upravljanja fizičkom imovinom koja podrazumeva:

  • Upravljanje i organizaciju sistema održavanja fizičke i druge imovine;
  • Pouzdanosti i pogodnosti održavanja fizičke i druge imovine;
  • Informacionog sistema održavanja;
  • Metode i tehnike upravljanja i održavanja fizičkom i drugom imovinom.

Današnje organizacije su u neprekidnoj borbi da obezbede najviše iz postojećih sredstava. Izazovi poput smanjenih operativnih budžeta, povećanja troškova materijala, starenja sredstava i radne snage su naša svakodnevnica. Organizacije pokušavaju da pronađu načine kako bi se povećala profitabilnost imovine, odnosno kako da urade “više sa manje”.

Obavezna akta:

  • Politika menadžmenta imovinom;
  • Ciljevi menadžmenta imovinom;
  • Planovi menadžmenta imovinom;
  • Identifikacija rizika menadžmenta imovinom, ocena rizika i odgovarajuće mere;
  • Evidencija osnosvnih sredstava;
  • Trenutna vrednost osnosvnih sredstava uključujući nabavnu vrednost i amortizaciju;
  • Evidencija otpisa osnosvnih sredstava.

Zaštita imovine:

S obzirom na značaj imovine kako za fizička, tako i za pravna lica, jedno od ključnih pitanja je: Kako zaštititi imovinu?

Najbolji način zaštite, pored mera fizičke i tehničke (video nadzor, protivpožarni i protivprovalni sistemi itd.) zaštite je osiguranje imovine. Osiguravajuće kuće nude široku lepezu usluga osiguranja kada je u pitanju osiguranje pokretne i nepokretne imovine.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.