ZNAČAJ UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

Kako se povećava interes za stalnim poboljšanjem kvaliteta i zaštite životne sredine, organizacije svih vrsta i veličine u rastućem broju poklanjaju svoju pažnju uticajima na životnu sredinu svojih aktivnosti, proizvoda i usluga. Učinak zaštite životne sredine organizacije je od značaja internim i eksternim zainteresovanim stranama.

Takav sistem može postepeno ojačavati sposobnost organizacije da predviđa, identifikuje i upravlja svojim odnosima sa životnom sredinom, ostvaruje svoje opšte ciljeve zaštite životne sredine i osigurava stalnu usaglašenost sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se organizacija saglasila.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je sastavni deo ukupnog sistema upravljanja organizacije. Projektovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine je stalan i interaktivan proces.

Struktura, odgovornosti, prakse, postupci, procesi i resursi za primenjivanje politike zaštite životne sredine, opštih i posebnih ciljeva mogu biti koordinirani sa postojećim naporima u drugim oblastima (npr. operacijama, finansijama, kvalitetu, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu).

Organizacije treba da:

  • Prepoznaju da je sistem upravljanja zaštitom životne sredine među najvišim prioritetima organizacije;
  • Uspostave i održavaju komunikaciju i konstruktivne odnose sa internim i eksternim zainteresovanim stranama;
  • Identifikuju aspekte životne sredine aktivnosti, proizvoda i usluga organizacije;
  • Identifikuju zakonske i druge zahteve sa kojima se organizacija saglasila a koji se odnose na njene aspekte životne sredine;
  • Osiguraju privrženost zaštiti životne sredine rukovodstva i svih lica koja rade za ili u korist organizacije, sa jasnim dodeljivanjem odgovornosti;
  • Ohrabre planiranje zaštite životne sredine kroz životni ciklus proizvoda ili usluge;
  • Uspostave proces za dostizanje opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine;
  • Obezbede odgovarajuće i dovoljne resurse, uključujući obuku, radi usaglašavanja sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se organizacija saglasila i radi dostizanja opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine na tekućoj osnovi;
  • Vrednuju učinak zaštite životne sredine u odnosu na politiku zaštite životne sredine, opšte i posebne ciljeve organizacije i teže unapređenje kad je moguće;
  • Uspostave proces upravljanja da provere i preispitaju sistem upravljanja zaštitom životne sredine i da identifikuju mogućnosti za poboljšanje sistema i rezultujućeg učinka zaštite životne sredine;
  • Ohrabre ugovarače i dobavljače da uspostave sistem upravljanja zaštitom životne sredine.

Zakonski osnov Republike Srbije:

Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon)

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004 i 36/2009)

Zakon o hemikalijama („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010)

ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta životnom sredinom

Ovaj standard odnosi se na upravljanje uticajima organizacije / preduzeća na životnu sredinu, u svrhu smanjenja zagađenja zasnovanog na dužem vremenskom periodu.

ISO 14001 ima za cilj poboljšanje životne sredine na nivou preduzeća / društva tako što se usvajaju zahtevi u sistemu, koji proizvodi i pri tom ne šteti prirodnom okruženju.

To je u suštini sistem ekološkog menadžmenta koji doprinosi:

  • Poboljšanju opšteg zdravlja;
  • Zadovoljenju zakona iz te oblasti;
  • Smanjenju rashoda, odnosno boljem iskorišćenju primarnih imputa;
  • Preventivi ekoloških katastrofa;
  • Boljoj slici firme / organizacije na tržištu;
  • Komparativna prednost na tržištu EU;
  • Generalno smanjenje rizika za eventualne ekscene situacije.

Implementacijom sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015 preispituje se i vrši usaglašenost organizacije sa:

  • Zakonom i podzakonskih akata u oblasti zaštite životne sredine (identifikacija aspekata na životnu sredinu i ocena značajnosti);
  • Zakonom i podzakonskih akata u oblasti upravljanja otpadom i ambalaži i ambalažnom otpadom (identifikacija vrste otpada i definisanje plana upravljanja otpadom);
  • Zakonom i podzakonskim aktima u oblasti upravljanja vanrednim situacijama (definiše plan i mere za postupanje u vanrednim situacijama, vrši obuka i vežbe simulacije postupanja sa planom);
  • Zakonom i podzakonskim aktima u oblasti hemikalija (definisanje liste opasnih materija i prikupljanje MSDS listi i listova bezbednosti).

Korist za organizaciju koja implementira i primenjuje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine je da je potpuno usaglašena sa gore datim zakonima i njihovim podzakonskim aktima, takođe da su zaposleni obučeni i osposobljeni za postupanje u skladu sa uspostavljenim sistemom. U okviru uspostavljenog sistema menadžmenta se periodično vrše provere i preispitivanje, koje za cilj imaju stalno poboljšanje sistema.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.