ISO 9001:2015

Sistemi menadžmenta kvalitetom

Standard ISO 9001 je bazni standard i njime se uređuje opšte poslovanje svake organizacije. Ovaj standard je primenjiv bez obzira na predmet poslovanja organizacije.

Radi konkurentnosti na globalnom tržištu neophodan je visok stepen kvaliteta, odnosno potreba da se definiše garantovana ujednačenost kvaliteta traženih proizvoda ili usluga.

Glavni cilj ovog standarda predstavlja kontinuirano unapređenje svih procesa koji utiču na kvalitet proizvoda ili usluga. Sertifikat za ISO 9001 je međunarodno priznat dokaz tog kvaliteta.

Sistem menadžementa kvalitetom podrazumeva sledeće principe:

  • Organizaciju koja je usredsređena na korisnika
   Organizacije zavise od svojih korisnika i stoga moraju razumeti njihove tekuće i buduće potrebe, moraju zadovoljiti te zahteve i moraju težiti da prevaziđu potrebe.
  • Liderstvo
   Menadžment preduzeća ima obavezu da vodi zaposlene sopstvenim primerom, da uspostavi jednistvo kroz zajedničke ciljeve i da definiše smer kojim organizacija treba da se kreće. Menadžment mora između ostalog i da kreira ambijent koji ohrabruje saradnike na rad i postizanje ciljeva organizacije.
  • Uključenost zaposlenih
   Organizacija mora da ohrabri zaposlene da prihvate odgovornost za rešavanje problema i unapređenje procesa, kao i da omogući zaposlenima da stalnim sticanjem novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom znanja i iskustava unutar timova doprinesu povećanom zadovoljenju pri obavljanju posla a samim tim i rezultatima organizacije.
  • Procesni pristup
   Svi procesi neophodni za ostvarenje željenog rezultata moraju biti definisani, a ulazi i izlazi iz procesa zajedno sa funkcijama organizacije identifikovani i praćeni. Pored toga, organizacija mora da definiše jasne nadležnosti u upravljanju procesima, kao i da omogući korisnicima obuku, materijal i potrebne informacije.
  • Sistemski pristup menadžmenta
   Definisanje sistema identifikacije ili razvoja procesa i njegovo postavljanje na način da zadati cilj bude dostignut na najefikasniji način. Sistemski pristup podrazumeva i potpuno razumevanje međuzavisnosti procesa u sistemu kao i neprekidno unapređenje sistema kroz merenje i vrednovanje rezultata.
  • Stalno poboljšanje
   Princip ohrabruje uvođenje malih unapređenja u procese i sisteme, kao i neprekidno poređenje učinaka sa postavljenim kriterijumima.
  • Donošenje odluka na osnovu činjenica
   Ovaj princip se odnosi na prikupljanje onih podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva, kao i na analizu prikupljenih podataka korišćenjem validnih metoda.
  • Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima
   Organizacija treba da identifikuje i izabere ključne dobavljače, sa kojima kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređenju proizvoda i procesa treba da ostvari dugoročnu saradnju na obostranu korist.

Razlozi za implementaciju standarda ISO 9001:

  • Veći stepen zadovoljenja kupaca;
  • Bolje profitno poslovanje i manji gubici;
  • Veće iskorišćenje resursa;
  • Bolje tržišne mogućnosti;
  • Kontinuirano unapređenje kvaliteta i efektivnosti;
  • Povećanje odgovornosti zaposlenih;
  • Poboljšanje interne i eksterne komunikacije.

Standard ISO 9001 je struktuiran u 10 celina, i to:

1.  Predmet i područje primene

Definiše se predmet i područje primene standarda ISO 9001, koji treba da pokaže sposobnost da konzistentno obezbeđuje proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa i ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese za poboljšavanje sistema i za obezbeđenje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i primenljivim zahtevima zakona i propisa.

2. Normativne reference

Definišu se reference dokumenata koji se prozivaju u okviru teksta zahteva standarda. 

3. Termini i definicije

Za potrebe standarda ISO 9001, primenjuju se termini i definicije koji su dati u standardu ISO 9000:2015.

4. Kontekst organizacije

U okviru tačke 4 – Kontekst organizacije definiše zahteve za razumevanje organizacije u cilju uspostavljanja QMS-a, a to predstavlja identifikovanje internih i eksternih pitanja, identifikovanje zainteresovanih strana i njihove zahteve, definiše se predmet i područje primene, kao i identifikovanje procesa organizacije i način njihove interakcije.

5. Liderstvo

U tački 5 – Liderstvo definisani su zahtevi u odnosu na liderstvo, na način da najviše rukovodstvo bude uključeno u implementaciji QMS-a. Najviše rukovodstvo treba da demonstrira posvećenost QMS-u obezbeđivanjem fokusa kupaca, definisanjem i komuniciranjem politike kvaliteta i dodeljivanjem uloga i odgovornosti u celoj organizaciji.

6. Planiranje

U tački 6 – Planiranje zahteva se da je potrebno da se procene rizici i prilike za QMS u organizaciji, ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja, koji moraju biti identifikovani i definisani planovi za postizanje ovih ciljeva, takođe i planiranje izmena QMS-a.

7. Podrška

U tački 7 – Podrška zahteva se upravljanje resursima neophodnim za QMS i definiše potrebu za kontrolom svih resursa (ljudski resursi, infrastruktura, radna sredina, resursi za praćenje i merenje i znanje organizacije). Takođe se uključuju zahtevi u odnosu na kompetentnost, svest, komuniciranje i upravljanje dokumentovanim informacijama.

8. Realizacija operativnih aktivnosti

U tački 8 – Realizacija operativnih aktivnosti dati su zahtevi koji se odnose na aktivnosti planiranja i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti. Tu su dati zahtevi za proizvode i usluge (komuniciranje sa korisnikom, utvrđivanje zahteva za proizvode i usluge, preispitivanje zahteva za proizvode i usluge i izmene zahteva za proizvode i usluge), projektovanje i razvoj proizvoda i usluga, upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama, proizvodnja i pružanje usluga, puštanje proizvoda i usluga i upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima.

9. Vrednovanje performansi

U tački 9 – Vrednovanje performansi uključuje zahteve koji su potrebni da bi organizacija mogla da prati da li QMS dobro funkcioniše, pod tim se podrazumeva praćenje, merenje, analiza i vrednovanje parametara procesa, proceni zadovoljstvo korisnika, interne provere i preispitivanje od strane rukovodstva.

10. Poboljšavanje

U tački 10 – Poboljšavanje su definisani zahtevi koji su potrebni da se QMS organizacije poboljšava tokom vremena. Pod ovim se najviše uključuje poreba za procenom neusaglašenosti procesa i preduzimanje korektivnih mera za procese.

Prve tri tačke su uvodni zahtevi, dok ostalih sedam tačaka sadrže zahteve sistema menadžmenta kvalitetom koji su predmet provere implementiranog
QMS-a.

U cilju sagledavanja šta sve može da obuhvati primena ISO 9001, dajemo Vam mogućnost da PREUZMITE BESPLATNO SET DOKUMENATA ZA ISO 9001.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.