ISO 22301:2014

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

Standard za menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave. Zahtevi specificirani u ovom međunarodnom standardu su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije ili njihove delove, bez obzira na njihov tip, veličinu, ili prirodu. Stepen primene ovih zahteva zavisi od složenosti organizacije i okruženja u kojem ona funkcioniše.

Procena, planiranje i kontrola planova za prevazilaženje vanrednih situacija smanjuje negativan uticaj mogućeg prekida aktivnosti preduzeća (npr. prekid isporuke proizvoda / usluga kupcima). U “ekstremnim” vanrednim situacijama, dobro ustrojen i učinkovit sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja će pomoći i podržati oporavak poslovanja, štiteći pri tom ime i ugled preduzeća, kao i tržišni udeo koji preduzeće poseduje.

Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti preduzeća. Namenjen je preduzećima svih delatnosti, a njegova primena pomaže preduzeću da demonstrira zainteresovanim stranama (kupcima, dobavljačima, saradnicima itd.) sposobnost održavanja poslovnog kontinuiteta u realnim i potencijalno mogućim vanrednim situacijama.

ISO 22301 obuhvata zahteve čija primena doprinosi:

  • zaštiti od incidenata;
  • smanjenju verovatnoće pojavljivanja incidenata;
  • pripremi i odgovoru na incidente;
  • oporavku od incidenata u slučaju da se pojave.

Razne prirodne katastrofe, ugrožavanje životne sredine,tehnološke nezgode i veštački izazvane krize su dokazale da mogu izazvati teške incidente i da ukoliko se dese, utiču podjednako štetno i na javni, i na privatni sektor. U ovakvim situacijama pravi izazov predstavlja realizacija plana hitnog reagovanja ili primena strategija za upravljanje kriznim situacijama.

Današnje pretnje zahtevaju upravljanje procesom na način kojim se osigurava opstanak i održivost osnovnih aktivnosti organizacije pre, tokom i posle poremećaja. Sposobnost organizacije da se oporavi od poremećaja je direktno u vezi sa stepenom planiranja kontinuiteta poslovanja koje je imala pre nastalog poremećaja. Studije pokazuju da se dva od pet preduzeća koja dožive teške incidente ugase u periodu od pet godina od neželjenog događaja. Takođe, najnovija dešavanja ukazuju na činjenicu da će većina preduzeća u budućnosti doći u situaciju da reaguju na poremećaj koji može da prekine ili ugrozi njihovo svakodnevno poslovanje.

Primena i sertifikacija sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301 ima sledeće prednosti:

  • Veća zaštita vrednosti za akcionare;
  • Bolje razumevanje poslovanja, stečeno kroz identifikaciju rizika i analize;
  • Operativna otpornost koja proizilazi iz implementacije i smanjenja rizika;
  • Redukovani broj zastoja identifikacijom alternativnih procesa;
  • Identifikacija problema i upravljanje alternativnim procesima;
  • Ključne evidencije se mogu održavati i zaštititi;
  • Zaštita imovine, sredstava i intelektualne svojine neophodne za poslovanje;
  • Očuvanje tržišta tako što će se osigurati kontinuitet u snabdevanju;
  • Poboljšana ukupna bezbednost;
  • Sprečavanje preduzimanja akcija na ličnu odgovornost;
  • Poboljšana operativna efikasnost kroz prinudni program poslovnog procesa reinženjeringa;
  • Povećana otpornost i spremnost na reagovanje prilikom prevazilaženja bilo koje realne pretnje poslovanju;
  • Poboljšana sposobnost preduzeća da se pridržava i da primenjuje kritične poslovne procedure tokom perioda prevazilaženja vanrednih situacija/problema;
  • Poboljšana sposobnost prevazilaženja prekida rada i veća zaštita brenda i ugleda preduzeća.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.