Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu nalazi se u skupštinskoj proceduri od 2.12.2019. godine. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ima za cilj dalje usklađivanje sa okvirnom Direktivom 89/391/EEZ o uvođenju mera za poboljšanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu.

Cilj donošenja novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu jeste unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radi zaposlenih i drugih koji učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj sredini, radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti koje su sve češće.

Ovim nacrtom planira se promena većeg dela sada važećeg zakona, koji je osnova za izradu novog zakona, neke od brojnih promena su:

  • da se za poslove bezbednosti i zdravlja na radu imenuju samo lica koja su završila studije tehničko-tehnoloških nauka;
  • da se vodi jedinstven elektronski registar povreda na radu;
  • da je poslodavac dužan da zaposlenog na njegov zahtev uputi na lekarski pregled koji odgovara rizicima na radnom mestu u redovnim intervalima, a najkasnije u roku od pet godina od prethodnog pregleda;
  • da svi zaposleni, pa i poslodavci moraju da završe obuku za upotrebu sredstava za zaštitu;
  • obaveza da se izradi elaborat o uređenju gradilišta za radove koji traju duže od tri dana;
  • da su povećana ovlašćenja inspektora rada koji će zbog nepravilnosti u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu morati da zatvori gradilište najmanje na tri dana bez obzira što je nepravilnost otklonjenja u kraćem roku;
  • da će inspektori rada za prekršaje u sistemu bezbednosti na radu moći da izriču mandatne kazne bez prava na žalbu;
  • da su pooštrene kazne za prekršaje u ovoj oblasti, pa je raspon kazni za većinu prekršaja za poslodavce (pravna lica) od 1.000.000,00 din do 2.000.000,00 dinara.

 

Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, tražiće veću odgovornost poslodavaca, radnika i celog društa. Zdravo radno mesto je osnovno ljudsko pravo, a obaveza društvene zajednice je da štiti to pravo kao i da radi na prevenciji kako bi se predupredili rizici za nebezbedan rad.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.