Novi Zakon o javnim nabavkama je usvojen 23.12.2019. godine, i koji u većem delu odredbi počinje da se primenjuje od 01.07.2020. godine.

Novo usvojeni Zakon o javnim nabavkama uvodi dosta novina u oblasti javnih nabavki, čini postupak efikasnijim, bržim i jednostavnijim, kako za naručioce tako i za ponuđače.

Osnovne izmene u novom zakonu o javnim nabavkama su:

  • propisani su novi pragovi (limiti) do kojih se ovaj zakon ne primenjuje;
  • uvedeni su evropski pragovi;
  • uveden je novi kriterijum za dodelu ugovora u postupku javne nabavke (ekonomski najpovoljnija ponuda);
  • uvedena je Izjava o ispunjenosti kriterijuma (ova Izjava se dostavlja u ponudi i služi kao preliminarni dokaz umesto dosadašnjih Izvoda i Potvrdi koje izdaju nadležni organi);
  • definisane su novine u postupku javnih nabavki
   1. partnerstvo za inovacije (ovaj postupak naručioci mogu da sprovode ukoliko imaju potrebu za inovativnim dobrima, uslugom ili radovima, a koja se ne može realizovati nabavkom proizvoda, usluga ili radova koji su dostupni na tržištu);
   2. izostavljen je kvalifikacioni postupak;
   3. izostavljen je postupak javne nabavke male vrednosti;
   4. za nabavke većih vrednosti će se primenjivati duži rokovi za dostavljanje ponuda i prijava za učešće.
  • definisana je komunikacija elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki;
  • definisan je elektronski katalog (za ponude koje se podnose elektronski u formi elektronskog kataloga);
  • novi postupak zaštite prava i to na dva načina:
   1. zahtev za zaštitu prava čijim podnošenjem se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom;
   2. zahtev za zaštitu prava čijim podnošenjem se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili prijava, i koji se podnose nakon objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno nakon prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ovim zakonom.

Informišite se, edukujte, pronađite istinite, korisne, jasne i precizne informacije.